UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEMÄN

Förtroendemannen har enligt kollektivavtalet rätt till utbildning för att kunna sköta sitt uppdrag. Rekommendationen är att skolningen bör diskuteras i samarbete med arbetsgivaren inom två månader efter att förtroendemannen valts. Diskussionen bör omfatta behovet av utbildning, tidpunkterna samt målsättningarna för utbildningen. Samtidigt är det bra att diskutera hur förhandlingsordningen på arbetsplatsen funge-rar. Diskussionen bör föras årligen mellan förtroendemannen och arbetsgivaren.

Förtroendemannakurserna omfattas av arbetsgivarens stöd. Arbetsgivaren betalar den studerande ett inkomstbortfall baserande på medeltimlönen samt en måltids-ersättning 25,56 €/kursdag direkt till Murikka-institutet. Rätt att delta på kurser-na har huvudförtroendeman, vicehuvudförtroendeman, förtroendeman och vice-förtroendeman samt i vissa falla även fackavdelningens ordförande. Kolla vilka villkor gäller enligt ditt eget kollektivavtal.

Obs. Industrifacket anordnar egna svenskspråkiga grund- och fortsättningskurser för förtroendemän. Rätt att delta på kurserna som omfattas av arbetsgivarens stöd har även förtroendemän från Pappersförbundet och SEL

UTBILDNING I ARBETARSKYDD

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbets-platsen 44/2006 §33 anger rättigheterna till utbildning för dem som jobbar med arbetarskyddsfrågor.

Arbetsgivaren skall se till att arbetarskyddsfullmäktigen och dennes ersättare har möjlighet att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet samt om andra frågor som hänför sig till skötseln av dessa uppgifter, med beaktande av deras erfarenhet och tidigare utbildning i arbetarskyddsfrågor. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfull-mäktigen samt fullmäktigens ersättare skall ta upp behovet av utbildning samt
arrangemangen kring detta inom två månader från valet. Utbildningen får inte medförakostnader eller inkomstbortfall för fullmäktigen eller ersättare.”

Arbetarskyddskurserna omfattas av arbetsgivarens stöd. Arbetsgivaren betalar den stu-derande ett inkomstbortfall baserande på medeltimlönen samt en måltidsersättning, 25,56 €/kursdag, direkt till Murikka-institutet. Rätt att delta på kurserna har arbetar-skyddsfullmäktige, vicearbetarskyddsfullmäktige, medlemmar i arbetarskyddskommittén samt arbetarskyddsombud. Kolla vilka villkor gäller enligt ditt eget kollektivavtal.

Obs. Industrifacket anordnar egna svenskspråkiga grund- och fortsättningskurser i arbetarskydd. Rätt att delta på kurserna som omfattas av arbetsgivarens stöd har även arbetarskyddsfullmäktige från Pappersförbundet och SEL.

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

Kursansökningsblankett PDF på svenska